Pomoc

Status usług, Komunikaty techniczne, Poradniki, Aktualności

Pomoc

Dodatkowe informacje

Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji na temat oferowanych usług:

telefon: (52) 522 23 52
email: kontakt@statnet.pl

Opinie

dotpay

Generowanie certyfikatu SSL


Krok 1

Tworzymy konto pocztowe admin@domena.pl, gdzie w miejscu "domena.pl" używamy nazwy domeny, na którą będzie generowany certyfikat. Konto email będzie wymagane w jednym z kolejnych kroków.

Krok 2

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu certyfikatu, otrzymujemy maila z linkiem kierującym nas do strony generującej certyfikat SSL.

Krok 3

Przenosimy się na stronę, na której generujemy CSR.

Aby móc wygenerować certyfikat CSR możemy skorzystać z dowolnego generatora, np.

https://csrgenerator.com

W narzędziu tym wygenerujemy zarówno certyfikat CSR jak również klucz prywatny.

Krok 4

Następnie wklejamy CSR do pola w formularzu “Wprowadź informacje CSR”, klucz prywatny zapisujemy sobie w notatniku, przyda się później. W miejscu gdzie mamy typ serwera, wybieramy ‘Other’. Klikamy kontynuuj.

Ukazuje nam się okno z wszystkimi danymi zawartymi w naszym CSR.

Krok 6

Na dole znajduje się ‘Wybierz mail potwierdzający certyfikat’, WAŻNE! wybieramy adres z admin@domena.pl, na ten adres przyjdzie mail potwierdzający certyfikat.

Krok 7

Następnie musimy uzupełnić dane w miejscu ‘Informacje o stronie kontaktu z administratorem’. Wpisujemy kolejno imię, nazwisko, tytuł (stanowisko), email oraz nr telefonu (pamiętajmy o +48 przed numerem, np. +48123456789)

Jeśli dane w dziale ‘Informacja o kontakcie technicznym’ są takie same, wystarczy zaznaczyć ☑ w polu ‘Tak samo jak administrator’.

Krok 8

Ponownie zaznaczamy ☑ w miejscu ‘Przeczytałem i akceptuję postanowienia i warunki abonenta'. Klikamy kontynuuj.

Jeżeli wszystko poprawnie wypełniliśmy, ujrzymy następujący komunikat:

Dziękujemy!!
Twój numer zamówienia:

Krok 9

Na pocztę admin@domena.pl otrzymamy maila potwierdzającego zamówiony certyfikat. Potwierdzamy go.

Krok 10

Na koniec otrzymamy maila z wygenerowanym certyfikatem, który razem z kluczem prywatnym instalujemy na serwerze.

Aby certyfikat działał poprawnie, potrzebny będzie jeszcze certyfikat pośredni - Intermediate CA Certificate.

Certyfikat pośredni dla certyfikatów RapidSSL:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEsTCCA5mgAwIBAgIQCKWiRs1LXIyD1wK0u6tTSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD
QTAeFw0xNzExMDYxMjIzMzNaFw0yNzExMDYxMjIzMzNaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVT
MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j
b20xHTAbBgNVBAMTFFJhcGlkU1NMIFJTQSBDQSAyMDE4MIIBIjANBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5S2oihEo9nnpezoziDtx4WWLLCll/e0t1EYemE5n
+MgP5viaHLy+VpHP+ndX5D18INIuuAV8wFq26KF5U0WNIZiQp6mLtIWjUeWDPA28
OeyhTlj9TLk2beytbtFU6ypbpWUltmvY5V8ngspC7nFRNCjpfnDED2kRyJzO8yoK
MFz4J4JE8N7NA1uJwUEFMUvHLs0scLoPZkKcewIRm1RV2AxmFQxJkdf7YN9Pckki
f2Xgm3b48BZn0zf0qXsSeGu84ua9gwzjzI7tbTBjayTpT+/XpWuBVv6fvarI6bik
KB859OSGQuw73XXgeuFwEPHTIRoUtkzu3/EQ+LtwznkkdQIDAQABo4IBZjCCAWIw
HQYDVR0OBBYEFFPKF1n8a8ADIS8aruSqqByCVtp1MB8GA1UdIwQYMBaAFAPeUDVW
0Uy7ZvCj4hsbw5eyPdFVMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF
BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADA0BggrBgEFBQcBAQQo
MCYwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBCBgNVHR8E
OzA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRHbG9i
YWxSb290Q0EuY3JsMGMGA1UdIARcMFowNwYJYIZIAYb9bAECMCowKAYIKwYBBQUH
AgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9DUFMwCwYJYIZIAYb9bAEBMAgG
BmeBDAECATAIBgZngQwBAgIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH4jx/LKNW5ZklFc
YWs8Ejbm0nyzKeZC2KOVYR7P8gevKyslWm4Xo4BSzKr235FsJ4aFt6yAiv1eY0tZ
/ZN18bOGSGStoEc/JE4ocIzr8P5Mg11kRYHbmgYnr1Rxeki5mSeb39DGxTpJD4kG
hs5lXNoo4conUiiJwKaqH7vh2baryd8pMISag83JUqyVGc2tWPpO0329/CWq2kry
qv66OSMjwulUz0dXf4OHQasR7CNfIr+4KScc6ABlQ5RDF86PGeE6kdwSQkFiB/cQ
ysNyq0jEDQTkfa2pjmuWtMCNbBnhFXBYejfubIhaUbEv2FOQB3dCav+FPg5eEveX
TVyMnGo=
-----END CERTIFICATE-----

Certyfikat pośredni dla Comodo SSL:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEU
MBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFs
IFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290
MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0Ux
FDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5h
bCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9v
dDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvt
H7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9
uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzX
mk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LX
a0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzN
E0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0
WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYD
VR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0
Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRU
cnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsx
IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcN
AQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxH
YINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw5
6wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvC
Nr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEX
c4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5a
mnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFADBv
MQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFk
ZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBF
eHRlcm5hbCBDQSBSb290MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFow
gYUxCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAO
BgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGjAYBgNVBAoTEUNPTU9ETyBDQSBMaW1pdGVkMSswKQYD
VQQDEyJDT01PRE8gUlNBIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MIICIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAkehUktIKVrGsDSTdxc9EZ3SZKzejfSNw
AHG8U9/E+ioSj0t/EFa9n3Byt2F/yUsPF6c947AEYe7/EZfH9IY+Cvo+XPmT5jR6
2RRr55yzhaCCenavcZDX7P0N+pxs+t+wgvQUfvm+xKYvT3+Zf7X8Z0NyvQwA1onr
ayzT7Y+YHBSrfuXjbvzYqOSSJNpDa2K4Vf3qwbxstovzDo2a5JtsaZn4eEgwRdWt
4Q08RWD8MpZRJ7xnw8outmvqRsfHIKCxH2XeSAi6pE6p8oNGN4Tr6MyBSENnTnIq
m1y9TBsoilwie7SrmNnu4FGDwwlGTm0+mfqVF9p8M1dBPI1R7Qu2XK8sYxrfV8g/
vOldxJuvRZnio1oktLqpVj3Pb6r/SVi+8Kj/9Lit6Tf7urj0Czr56ENCHonYhMsT
8dm74YlguIwoVqwUHZwK53Hrzw7dPamWoUi9PPevtQ0iTMARgexWO/bTouJbt7IE
IlKVgJNp6I5MZfGRAy1wdALqi2cVKWlSArvX31BqVUa/oKMoYX9w0MOiqiwhqkfO
KJwGRXa/ghgntNWutMtQ5mv0TIZxMOmm3xaG4Nj/QN370EKIf6MzOi5cHkERgWPO
GHFrK+ymircxXDpqR+DDeVnWIBqv8mqYqnK8V0rSS527EPywTEHl7R09XiidnMy/
s1Hap0flhFMCAwEAAaOB9DCB8TAfBgNVHSMEGDAWgBStvZh6NLQm9/rEJlTvA73g
JMtUGjAdBgNVHQ4EFgQUu69+Aj36pvE8hI6t7jiY7NkyMtQwDgYDVR0PAQH/BAQD
AgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMEQGA1UdHwQ9
MDswOaA3oDWGM2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0LmNvbS9BZGRUcnVzdEV4dGVy
bmFsQ0FSb290LmNybDA1BggrBgEFBQcBAQQpMCcwJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6
Ly9vY3NwLnVzZXJ0cnVzdC5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggEBAGS/g/FfmoXQ
zbihKVcN6Fr30ek+8nYEbvFScLsePP9NDXRqzIGCJdPDoCpdTPW6i6FtxFQJdcfj
Jw5dhHk3QBN39bSsHNA7qxcS1u80GH4r6XnTq1dFDK8o+tDb5VCViLvfhVdpfZLY
Uspzgb8c8+a4bmYRBbMelC1/kZWSWfFMzqORcUx8Rww7Cxn2obFshj5cqsQugsv5
B5a6SE2Q8pTIqXOi6wZ7I53eovNNVZ96YUWYGGjHXkBrI/V5eu+MtWuLt29G9Hvx
PUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vR
pu/xO28QOG8=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGCDCCA/CgAwIBAgIQKy5u6tl1NmwUim7bo3yMBzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
hTELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4G
A1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxKzApBgNV
BAMTIkNPTU9ETyBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTQwMjEy
MDAwMDAwWhcNMjkwMjExMjM1OTU5WjCBkDELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgT
EkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMR
Q09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxNjA0BgNVBAMTLUNPTU9ETyBSU0EgRG9tYWluIFZh
bGlkYXRpb24gU2VjdXJlIFNlcnZlciBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAI7CAhnhoFmk6zg1jSz9AdDTScBkxwtiBUUWOqigwAwCfx3M28Sh
bXcDow+G+eMGnD4LgYqbSRutA776S9uMIO3Vzl5ljj4Nr0zCsLdFXlIvNN5IJGS0
Qa4Al/e+Z96e0HqnU4A7fK31llVvl0cKfIWLIpeNs4TgllfQcBhglo/uLQeTnaG6
ytHNe+nEKpooIZFNb5JPJaXyejXdJtxGpdCsWTWM/06RQ1A/WZMebFEh7lgUq/51
UHg+TLAchhP6a5i84DuUHoVS3AOTJBhuyydRReZw3iVDpA3hSqXttn7IzW3uLh0n
c13cRTCAquOyQQuvvUSH2rnlG51/ruWFgqUCAwEAAaOCAWUwggFhMB8GA1UdIwQY
MBaAFLuvfgI9+qbxPISOre44mOzZMjLUMB0GA1UdDgQWBBSQr2o6lFoL2JDqElZz
30O0Oija5zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAdBgNV
HSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwGwYDVR0gBBQwEjAGBgRVHSAAMAgG
BmeBDAECATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hjtodHRwOi8vY3JsLmNvbW9kb2NhLmNv
bS9DT01PRE9SU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDBxBggrBgEFBQcB
AQRlMGMwOwYIKwYBBQUHMAKGL2h0dHA6Ly9jcnQuY29tb2RvY2EuY29tL0NPTU9E
T1JTQUFkZFRydXN0Q0EuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5jb21v
ZG9jYS5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBAE4rdk+SHGI2ibp3wScF9BzWRJ2p
mj6q1WZmAT7qSeaiNbz69t2Vjpk1mA42GHWx3d1Qcnyu3HeIzg/3kCDKo2cuH1Z/
e+FE6kKVxF0NAVBGFfKBiVlsit2M8RKhjTpCipj4SzR7JzsItG8kO3KdY3RYPBps
P0/HEZrIqPW1N+8QRcZs2eBelSaz662jue5/DJpmNXMyYE7l3YphLG5SEXdoltMY
dVEVABt0iN3hxzgEQyjpFv3ZBdRdRydg1vs4O2xyopT4Qhrf7W8GjEXCBgCq5Ojc
2bXhc3js9iPc0d1sjhqPpepUfJa3w/5Vjo1JXvxku88+vZbrac2/4EjxYoIQ5QxG
V/Iz2tDIY+3GH5QFlkoakdH368+PUq4NCNk+qKBR6cGHdNXJ93SrLlP7u3r7l+L4
HyaPs9Kg4DdbKDsx5Q5XLVq4rXmsXiBmGqW5prU5wfWYQ//u+aen/e7KJD2AFsQX
j4rBYKEMrltDR5FL1ZoXX/nUh8HCjLfn4g8wGTeGrODcQgPmlKidrv0PJFGUzpII
0fxQ8ANAe4hZ7Q7drNJ3gjTcBpUC2JD5Leo31Rpg0Gcg19hCC0Wvgmje3WYkN5Ap
lBlGGSW4gNfL1IYoakRwJiNiqZ+Gb7+6kHDSVneFeO/qJakXzlByjAA6quPbYzSf
+AZxAeKCINT+b72x
-----END CERTIFICATE-----